MRKs resestipendier

Medicinska Retina Klubben (MRK) utlyser två resestipendieravsedda för färdiga specialister, verksamma inom området medicinsk retina.

Ändamålet är deltagande i konferenser eller auskultation vid utländsk klinik. Stipendium à 25 000 kr kommer att delas ut vid varje vår- och höstmöte. Stipendierna är avsedda att täcka kostnader för resa, uppehälle och konferensavgift. För deltagande i konferens ges företräde för sökande som har egen presentation.

Ansökan inlämnas i form av ett brev (max 1 A4-sida) med
uppgifter om vilken konferens/klinik det gäller, tidsperiod, rese-/hotellkostnader samt konferensavgift. Motivering till varför sökande vill åka på konferensen/auskultationsresan skall anges och i förekommande fall skall abstrakt bifogas (komplettering med abstrakt kan göras i efterhand beroende på konferensens abstrakt-period).

Tidpunkt för erhållen specialistkompetens skall anges och sökande skall vara medlem i MRK samt Sveriges Ögonläkarförening.

Stipendiaterna kommer att meddelas skriftligen och utbetalning sker efter överenskommelse med skattmästaren. Reseräkning och ekonomisk rapport ska ha inlämnats med kvitton till skattmästaren, senast 2 månader efter hemkomst.

Diplom kommer att utdelas på MRKs vår- och höstmöte.

Tilldelat stipendium skall utnyttjas inom två år efter beviljandet. Den person som erhåller resestipendium förväntas hålla en kortare muntlig redovisning i samband med nästkommande MRK möte.

Ansökan skickas via e-mail till MRKs sekreterare: sekreterare@medret.se. 

Kriterier för val av stipendiat

Absoluta krav:

  • medlem i MRK samt SÖF
  • specialist i ögonsjukdomar
  • verksam inom medicinsk retina
  • deltagande i namngiven konferens eller auskultation vid utländsk klinik