Årets möte kommer att ske via Zoom

För att delta måste du registrera dig på

på länken här

Se till att ditt namn är korrekt (om du inte vet hur klicka här)

Koppla upp dig en stund innan så att du vet att det fungerar

All omröstning sker i Zoom. Vi visar på mötet

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Frågan om mötets behöriga utlysande
 7. Meddelanden från styrelsen
 8. Fastställande av resultat‐ och balansräkningar samt disposition av resultatet
 9. Revisionsberättelse
 10. Frågan om ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Av medlemmarna stadgeenligt väckta motioner
 15. Övriga ärenden
 16. Mötets avslutande

Liten guide till att hålla digitala möten och konferenser