Medicinska Retinaklubben (MRK) verkar för forskning och utbildning inom oftalmologin, läran om ögat och dess sjukdomar. Våra medlemmar har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att utveckla ögonsjukvården. Medlemmarna är ögonläkare eller läkare/forskare med intresse för oftalmologi.

MRK arrangerar flera medlemsmöten per år för utbildning och vetenskapligt utbyte.
MRK är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur MRK samlar in och använder Dina personuppgifter samt beskriver Dina rättigheter och hur Du kan göra dem gällande. Policyn omfattar MRKs medlemmar, förtroendevalda samt övriga som deltar i MRKs externa aktiviteter eller kontaktar oss via mejl.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor, se kontaktuppgifter i slutet av dokumentet.


Personuppgifter och behandling av dessa
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Varje åtgärd som vidtas med en personuppgift är en behandling. Det gäller exempelvis insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Varför vi behandlar personuppgifter – övergripande ändamål
MRK använder personuppgifter för att kunna bedriva vår stadgereglerade verksamhet. Vi måste behandla personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva våra olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar och omvärlden samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Mer utförlig beskrivning av ändamålen och den lagliga grunden för att ta in personuppgifter ges nedan.

Personuppgifter vi tar in
MRK får i regel in personuppgifterna direkt från Dig. Namn och kontaktuppgifter är de vanligaste. För vissa ändamål tar vi även in uppgifter om utbildning, subspecialitet, arbetsplats, personnummer (medlemmar m.m.) och kontonummer (när pengar ska utbetalas). Det kan även förekomma att vi behöver uppgifter om särskilda önskemål, allergier m.m. (mötesaktiviteter). Vi tar inte in mer personuppgifter än vad som är relevant för ändamålet.
Dina rättigheter
MRK ska på Din begäran av registerutdrag förse Dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direkt marknadsföring. Du har rätt att få Dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande – och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter även rätt att bli raderad.
Det gäller
 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för
 Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket  Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning
och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 Om radering krävs för att uppfylla rättslig skyldighet

MRK kan ha rätt att neka begäran att omedelbart radera Dina personuppgifter om vi har legala skyldigheter att ta hänsyn till. Det kan exempelvis gälla de åtaganden för MRK som regleras i skatte- och bokföringslagstiftning.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Laglig grund för att hantera personuppgifter
MRKs huvudsakliga verksamhet är reglerad i stadgar. Det innebär att den lagliga grunden för att behandla personuppgifter för den som är medlem eller förtroendevald i MRK i regel är avtal. För redan invalda medlemmar är den lagliga grunden för att hantera personuppgifter, såsom korrespondens via mejl och överföring av personuppgifter till företag som MRK har PUB-avtal med (se nedan) berättigat intresse. För personer som söker inträde i MRK är den lagliga grunden för hantering av personuppgifter och överföring av personuppgifter som MRK har PUB-avtal med samtycke. Ansökan om medlemskap i MRK innebär då att man samtidigt lämnar samtycke för behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. För behandling av personuppgifter för icke-medlemmar – i samband med mötesaktiviteter, marknadsföring och opinionsbildning m.m. – är det i regel samtycke och berättigat intresse som är den lagliga grunden. När det gäller hanteringen av MRKs ekonomi finns också rättslig förpliktelse som laglig grund, såsom skattelagar och bokföringslagar.


Spara personuppgifter
MRK sparar aldrig Dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi kommer att lagra personuppgifter så länge Du har en relation med oss – i egenskap av medlem, sökanden av kurs, stipendium eller pris, förtroendevald eller mötesdeltagare – och kort tid därefter beroende på ändamål. Detta innebär att personuppgifter gallras ut, dvs raderas, då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för.
Du kan alltid höra av dig till MRK för att få dina uppgifter strukna. Deltagande i seminarie/mötesaktivitet innebär automatiskt samtycke till att bilder tagna i samband med eventet publiceras på vår webplats eller i andra kommunikationskanaler.

Lämna ut personuppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land med ett fåtal, här specificerade, undantag. Dels när MRK har kontakter med föreläsare och deltagare utanför Europa i samband med mötes- och utbildningsaktiviteter. Dessa personer kan behöva veta vilka andra som ska delta och vem de ska kontakta i olika ärenden. Du kan vara helt säker på att Dina uppgifter aldrig kommer att utsättas för automatiserat beslutsfattande eller säljas till tredje part.
Däremot kan Dina personuppgifter komma att överlämnas till företag och organisationer som behandlar data å MRKs vägnar i syfte att åstadkomma en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Dessa företag blir personuppgiftsbiträde till MRK som vi upprättar ett särskilt avtal med (PUB-avtal).

Länkar till andra webplatser
MRKs webbplats kan ibland innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller publicerat material. Dessa länkar finns där som ren information till läsarna och MRK ansvarar inte för innehållet.

Kontaktuppgifter
För mer information eller frågor kontakta:
• Urban Amrén, ordförande, urban.amren@sll.se 
• Charlotte Lindberg, sekreterare, sekreterare@medret.se


Denna integritetspolicy gäller från 2018-09-04 och är beslutad av MRKs styrelse.