MEDICINSKA  RETINAKLUBBEN

                 STADGAR

 § 1 Medicinska retinaklubben är en sammanslutning för svenska ögonläkare med intresse för medicinsk retina. Som svensk ögonläkare räknas i detta sammanhang läkare som huvudsakligen arbetar på ögonklinik/ögonmottagning i Sverige. Person med fast anställning inom läkemedels- eller medicinskteknisk industri kan ej inneha ett medlemskap i medicinska retinaklubben. Klubben ingår i Sveriges Ögonläkarförening.

§ 2 Klubbens övergripande mål är att:

a. främja intresset för och öka kunskaperna om medicinska retinasjukdomar

b. verka för att de medicinska retinasjukdomarna skall få tillräckliga resurser för att kvaliteten skall hållas jämn och god över hela landet och ligga på en hög internationell nivå

c. verka för utveckling av diagnostik och behandling genom att anordna regelbundet återkommande möten och utbildningstillfällen

 d. bidra till upprättande av nationella riktlinjer – SOTA dokument- (State of the Art) rörande de medicinska retinasjukdomarna och verka för att dessa hålls uppdaterade

e. stimulera till deltagande i forskning och därigenom verka för att nya forskningsrön snabbt kommer sjukvården och patienter med medicinska retinasjukdomar till del

 

§ 3 Ansökan om medlemskap inges till styrelsens ordförande eller sekreterare. Medlem som önskar utträda ur klubben anmäler detta till någon av dessa två.

§ 4 Årsavgiften för medlemskap i Medicinska retinaklubben fastställs av årsmötet. Målsättningen är att medlemskap skall vara kostnadsfritt.

§ 5 Klubben leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, IT-ansvarig samt ytterligare tre till sex medlemmar. Mandatperioden är två år. Ordföranden och sekreteraren skall inte väljas samma år. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år efter kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om minst fem medlemmar är närvarande. Firmatecknare för föreningen är ordförande, vice ordförande och skattmästare var och en för sig.

§ 6 Ärende kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

§ 7 Förslag till styrelse upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar Valberedningen utser inom sig sammankallande.

§ 8 Skattmästaren skall sköta klubbens ekonomiska förehavanden, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut.

§ 9 Förvaltningen granskas årligen av två revisorer. Revisorerna väljs vid årsmötet för en mandatperiod om två år.

§ 10 Klubbens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företas efter begäran härom.

§ 11 I klubbens namn upprättade handlingar undertecknas av ordföranden. Rutinmässiga ärenden kan undertecknas av enskild styrelsemedlem. Klubbens namn tecknas i ekonomiska ärenden av skattmästaren och ordföranden var för sig.

§ 12 Årsmöte skall hållas en gång per år. Kallelse till årsmötet skall ske genom annonsering på klubbens officiella hemsida minst fyra veckor före mötet.

§ 13 Årsmöte hålles i anslutning till klubbens ordinarie vårmöte

Vid årsmötet skall klubben

a. utse två justeringsmän för mötet

b. granska styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelser samt besluta om ansvarsfrihet

c. välja styrelse enligt § 5

d. utse valberedning

e. fastställa årsavgift

§ 14 Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte. Förslag om ändring måste ha meddelats styrelsen så att förslaget kan tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst ½ av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.